Ringkøbing-Skjern Kommune


Hvorfor er I med i COHERENT?

Ringkøbing-Skjern Kommune er med i COHERENT som pilotområde, hvor kommunen håber at kunne få vigtig viden og input til håndtering af fremtidige klimaproblematikker. Ringkøbing-Skjern Kommune har en lang kyststrækning mod Vesterhavet og er dermed særdeles sårbar overfor stigninger i vandstanden i Vesterhavet.

Desuden er kommunen beliggende ved Ringkøbing Fjord, hvor vandstanden er bestemt af slusen i Hvide Sande. Fremtidige klimaændringer med havvandsstigninger og stigning af vandstanden i fjorden kan få både miljømæssige konsekvenser for fjorden samt konsekvenser for lavtliggende sommerhusområder på østsiden af fjorden.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil også gerne have inspiration til kommunikationen med borgerne om deres handlemuligheder og -pligter.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?


Kommunen bidrager med lokal viden i forhold til økologien i fjorden, værdier og andre forhold omkring fjorden. Herudover leveres data til beregning af økonomiske konsekvenser ved oversvømmelser.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

• Redskaber til inddragelse og involvering af borgere
• Hjælp til udpegning af kritiske områder (modelberegninger)
• Hjælp til metoder til sikring af kritiske områder